Giá cố định chân máy bay, chân phải sau

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.