Giá cố định cánh tay sau vào thân máy

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.