Động cơ A20 gồm dây ngắn của XP 2020

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.