Đèn đuôi máy bay (bao gồm cả dây)

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.