Dây cấp điện cho rada của máy bơm XP 2020

Mã sản phẩm: PGXP20104

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.