Đầu cắm của Pin (bao gồm dây nối)

Mã sản phẩm: PGXP20107

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.