Cụm van dưới bình thuốc P30 2019

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.