Cùm chữ C, cố định cánh tay phía sau

PG3019064

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.