Cố định vỏ bảo vệ động cơ XP 2020, p20, 30 2019

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.