Cánh tay ngắn vị trí số 2 của P30 2019

PG3019091

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.