Bộ phận ống phun 5 đầu cho 2019/2020

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.