Ăng ten tần số kép XP 2020 (L)

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.